Правителството към парламента: Не всичко е наред в армията

 

Спирдон Спирдонов, Otbrana.com

armiа 040416Тринадесет извода за състоянието на отбраната трябва да извадят народните представители от междупартийните и вътрешно-коалиционните препирни, ако действително мислят за спокойствието на гражданите. Ето един от 13-те: „Има риск да бъде поставено под въпрос доверието към Република България като надежден съюзник.”

На депутатите ще се наложи да четат внимателно Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2015 г., който правителството прие и внася за обсъждане и гласуване в Народното събрание. И то не толкова за успокояващите данни колко повече учения са проведени, а заради 13-те извода, които не само подсказват, но направо казват къде са пробойните.

Първи извод: Продължава финансовият недостиг

В доклада е записано, че българските въоръжени сили изпълниха успешно задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, но, забележете, с редица затруднения, свързани с продължителния финансов недостиг и състоянието на въоръжението и бойната техника.

Втори извод: Подпомагане на населението, но без специално оборудване

Ръкопляскаме на успешното и ефективно подпомагане на населението при бедствия и извънредни ситуации. Трябва да знаем обаче, че не е решен въпросът със специалното оборудване, резервните части и материалните средства за формированията за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия.

Трети извод: Предвидените средства по Програма 2020 да се подават ритмично

Правителството казва в прав текст на Народното събрание, че е много важно е да се осигуряват ритмично предвидените в гласуваната от него Програма 2020 средства за отбрана, включително и отпускането на допълнителни средства от централния бюджет за реализацията на модернизационни проекти и окомплектоване с личен състав. За тази година разчетът е, че с предвижданите допълнително от централния бюджет 160 млн. лв., с което разходите за отбрана да достигнат до 1,35% от БВП, могат да стартират спешни проекти за модернизация.

Четвърти извод: За проектите – значителни допълнителни средства

Предвид променената среда за сигурност се засилва значението на придобиването на нов тип боен самолет за Военновъздушните сили, нови бойни машини за Сухопътни войски, модернизация на съществуващите и придобиване на нови кораби за Военноморските сили и др. За ВВС и ВМС министрите взеха решение. За Сухопътни войски бариерата „Министерски съвет” все още не е вдигната. Когато гласуват бюджетите, депутатите трябва да знаят, че за пълното реализиране на проектите ще са необходими значителни допълнителни средства и през следващите години.

Пети извод: Споразумението с Полша за МиГ-29 е само временно решение

Според правителството Споразумението с Република Полша за осигуряване на логистична поддръжка и ремонт на авиационни двигатели за самолети МиГ-29 води до намаляване на зависимостта от доставчици на въоръжение и техника от страни извън НАТО и ЕС, което е една от целите на програмата на правителството. По този начин страната ни ще разполага с повече изправни самолети МиГ-29. Но тук идва и признанието: „Това обаче е само временно решение, което по никакъв начин не замества необходимостта от спешно стартиране на проект за придобиване на нов тип боен самолет.”

Шести извод: ВВС трябва да имат самостоятелни способности

Едно изречение в доклада, което дава надежди за родните ВВС: „Провеждането на съвместна мисия по охрана на въздушното пространство на страната със сили и средства на съюзни държави не снема отговорността от държавата да поддържа и развива самостоятелни способности на Военновъздушните сили за защита на въздушния суверенитет.” Така че депутатите не бива да се успокояват с промяната, която направиха в Закона за отбраната и Въоръжените сили. Те решиха охраната на въздушното пространство на България да се осъществява от Българската армия, самостоятелно или съвместно с въоръжени сили на съюзнически държави. Със защитата обаче ВВС трябва да се справят самостоятелно. А това означава да бъдат развивани в правилната посока.

Седми извод: Има риск да бъде поставено под въпрос доверието към Република България като надежден съюзник

Тук нещата са повече от притеснителни: „Недостигът на финансови и материални средства през предходните години оказва акумулиращо негативно влияние върху изпълнението на Целите за способностите 2013 на НАТО. Особено критично е положението с онези от тях, които са с настъпил или наближаващ срок за готовност. Изоставането в изпълнението на тези цели, както и закъснението в изграждането и подготовката на декларираните формирования поставя под въпрос доверието към Република България като надежден съюзник.” Самокритиката трябва не само да се оцени, но и да предизвика съответните решения.

Осми извод: Нефективен учебен процес

„Ограничените финансови средства влияят негативно на поддържането на техниката в изправност и на ефективното провеждане на мероприятията от ежедневния учебен процес във военните формирования.” Имаше времена, когато за неизправна техника се налагаха сурови наказания.

Девети извод: Проблеми с обществените поръчки

„Допълнителни затруднения има и във връзка с процедури за обществени поръчки, както и при управлението и разпореждането със собствеността.” Свидетели сме на спиране на обществени поръчки, проверки на Инспектората на МО, очаквани проверки на Сметната палата, дори министърът на отбраната бе извикан в петък във Военна окръжна прокуратура в София. При такава обстановка не може да няма нарушаване на ритъма на работа.

Десети извод: Рискове от съхранението на боеприпаси на фирми

„Забавянето на утилизацията на боеприпасите и несвоевременното извозване на закупените боеприпаси от фирмите – купувачи създават рискове по тяхното съхранение, не се освобождават своевременно складовите площи, необходими за съхранение на други боеприпаси и се увеличават разходите на военните формирования за осъществяване процеса по съхранението им.” Това е проблем с многогодишна история. Дали надвисналата опасност от терористични актове, няма да ускори вземането на адекванти решения?

Единадесети извод: Текучеството пречи на изпълнението на задачите

„Хората в отбраната остават най-важният компонент на отбранителните способности. Формирането и реализацията на целенасочена социална политика е наложително условие за повишаване на интереса към военната професия и за поддържане на достатъчни нива на окомплектованост на Българските въоръжени сили. Процентът на комплектованост с личен състав дава възможност за изпълнение на задачите по трите мисии на въоръжените сили, но със затруднение, поради дефицит на определени способности. Намаленият личен състав и неокомплектоваността, текучеството и загубата на подготвени специалисти, допълнителното натоварване на състава със задачи по осигуряване на ежедневни и специфични дейности, генерират рискове за неефективно изпълнение на основни задачи.” Въпросът е – ще има ли някога политическа воля за повишаване социалния статус на военнослужещите, а не само за ограничаване и намаляване на социалните им права, както се прави в последно време.

Дванадесети извод: Необходимо е междуинституционално противодействие на хибридните заплахи

„Предвид новата среда за сигурност, нараства значението и необходимостта от подобряване на механизмите за взаимодействие между институциите от целия сектор за сигурност, разработване на координирани политики и стратегическа концептуална рамка за противодействие на хибридните предизвикателства.” Засега този въпрос се решава само на конференции и кръгли маси. И то най-вече в сферата на отбраната.

Тринадесети извод: Не сме готови за ефективна киберотбрана

„Продължаващата липса на национален орган по киберсигурност и национални регламентиращи документи в тази област значително затрудняват прилагането на политиките за сигурност на НАТО и ЕС за изграждане на национални способности за киберотбрана и за повишаването на съюзните.” Този извод, не само, че е 13-ти, може да се превърне в камъчето, което да обърне колата. Само това предупреждение е достатъчно, за да се вземат бързи решения.