Печат
Категория: Ние
Посещения: 2215

Отечественият съюз днес

 

os 10Отечественият съюз е правоприемник на идеите и на най-добрите изяви и черти от практиката на Отечествения фронт.
Роден през 1942 г. като равноправна коалиция на сили и среди,отхвърлили противонародната политика на едноличния монархически режим,профашистката идеология и обвързаността на страната към катафалката на Третия райх,Отечественият фронт доведе до Деветосептемврийската победа и присъединяването на България към  съюзническите антифашистки сили на обединените народи.

В годините на материален и духовен подем,той се превърна в най-масова обществено-политическа организация, която работеше за едно реално народовластие и въведе в живота на държавата и на обществото моралните норми на демокрацията, живееше с ежедневните проблеми на хората от градовете и селата и ратуваше за тяхното решаване чрез пробуждане и развитие на гражданската активностт в условията на свръхцентрализираната власт.При нас в онези години поникнаха кълновете на граждански инициативи,неформални структури и движения за: защита на околната среда,изучаването на местни традиции и фолклор,защитата на потребителите, борбата с тютюнопушенето и много други и в този смисъл ние сме предтеча на гражданското общество в България.

В първите дни на демократичните промени организацията ни отхвърли тоталитарните елементи в своето поведение, казионната си зависимост от еднопартийния монопол, трансформира се в един истински Отечествен съюз – действен фактор на мирния преход към демократично общество с политически плурализъм, равнопоставеност на гражданите пред закона и върховенство на конституционализма, републиканизма и парламентарното управление.


Днес Отечественият съюз гради своя обществен авторитет сред различните слоеве на населението с доказателства, които дава за развитието на гражданското общество на основата на следните по-важни принципи и начала: 

1. Национално съгласие и единение, разум и разбирателство по основните общограждански и общонационални проблеми, върховенство и защита на националните интереси и строго зачитане на индивидуалните права и основните свободи на хората.

Демокрацията не се прави от и за половината народ! Нашият изначален лозунг е: хората  най-напред са равнопоставени български граждани и след това симпатизанти на една или друга  партия. Ако някой е надувал йерихонската тръба за господство в общественото мнение  на идеята, че народът е повече от партиите,то това е Отечественият съюз.     

 2.Политическият синоним на националното съгласие и разбирателство е широката равноправна коалиция на социално ангажирани и национално отговорни партии,патриотични граждански сдружения, съюзи и изявени личности в името на едно демократично, широко представително и с голяма обществена подкрепа управление.

Разковничето на успеха е в истинската равнопоставеност, с  ясно очертани отговорности и права на всички участници в коалицията и пълна мобилизация на  индивидуалния потенциал в общото програмно усилие. А не едните да държат стълбата, а другите да боядисват!

3. Извечният извор на национално съгласие е патриотизмът! Когато в Отечествения съюз говорим за съгласие и за разбирателство,това е продиктувано от носеното в душите ни на едно безрезервно и просветено българско родолюбие.

Утвърждаването на патриотизма, разбиран като любов и преданост към Род,Роден край и Родина, като съхранение и развитие на българската идентичност, народностни добродетели, духовност и култура, като национална гордост и самочувствие от собствения принос в развитието на европейската и световна цивилизации,като закрила и подкрепа в условията на глобална икономическа криза с пазарни средства на българския национален капитал и особено на средния и дребен бизнес, е същностно направление в нашата дейност .Опознайте чуждото,изберете родното!
Същевременно енергично се противопоставяме на всякакви прояви на шовинизъм, национален нихилизъм и сепаратизъм, на дискриминация по полов, етнически, верски, културно-образователен и социален признак.
Привързаността към България е една! Няма ляв, центристки или десен патриотизъм!

4. Социалната чувствителност към ежедневните проблеми на хората от квартала, селището и общината, защитата на техните конституционни права и свободи, осигуряването на възможност да се трудят, да имат гарантиран достъп до медицинската помощ, образованието и културата, закрилата на децата и майките, подпомагането на социално слабите и осигуряването на  достойни старини на всички български граждани  - това е един от темелите на  обществения  престиж и моралния  авторитет на Отечествения съюз.

Заедно с това, да има повече човешката солидарност и доброта между хората,да господстват толерантността, взаимопомощта,добронамереността и благотворителността между тях.

В условията на финансово-икономическа криза не може и не трябва да се премълчава тревогата за социалната драма и недоимък в живота на стотици хиляди български граждани. Затова отново отправяме своя призив към управляващите за приемане на консенсусна национална стратегия и реализирането на ефективни политики за добруването на всички.Това не е по силите на еднопартийната визия за развиетието на Отечеството. 
Да живеем заедно и солидарно, за да живеем по-добре!


5. Територията на Отечествения съюз е местоживеенето и гражданската взискателност към работата на органите на местната власт и местното самоуправление. В йерархията на конституционните органи най-високо стоят именно те, защото са  най-близо до проблемите на хората!
Активното  участие на гражданите в контрола върху дейността на органите на местната власт и местното самоуправление- това е непосредствената цел в дейността на нашата организация.Доказали вече своята ефективност  са изгражданите в регионите по наша инициатива местни /квартални,селски,районни и т.н./ обществени съвети като партньори и коректив на кмета и общинските съвети.

Азбучна истина е, че нищо не става без хора, но нищо не оцелява без добре работещи институции и без ефикасно местно управление. А местните органи на властта и всички други институции  работят добре тогава, когато работят в обща, а не в частна полза.

Разумната общодържавна политика е в унисон с добре премислени и изпълнени местни политики! Затова да не позволим да затихва процесът на децентрализация на властта,на увеличаване на правата,но и на отговорностите, на финансовата автономия и на нормативните гаранции за пълноценното функциониране  на органите на местната власт и местното самоуправление, за тяхното превръщане в решаващ фактор за задоволяване потребностите и решаване на ежедневните проблеми на хората по местоживеене. Да помним: Правото на добро управление и на добра администрация е конституционно  право на всеки български гражданин в обединена Европа.

6. Решително се противопоставяме и изискваме от политическите партии и държавните мъже със средствата на закона и специализираните органи и институции да:

- пресичат в зародиш и елиминират всеки опит за корупция и злоупотреба със средства и власт:

- установят действен и справедлив правов ред чрез интегрирани усилия на правоохранителните и правораздавателните органи за защита на личността и нейната собственост, включително парите на европейския данъкоплатец, при пълно зачитане на индивидуалните граждански права и на независимостта на съдебната власт,привличане към наказателна отговорност на всички с доказани нарушения на закона:

-  спрат доносничеството, клеветническите кампании и злепоставянето на България включително чрез поръчкови публикации по медиите,когато те са мотивирани от партийни,корпоративни или лични интереси и са насочени срещу публични личности,държавни и обществени институции и в края на краищата срещу скъпото на всички Отечество.

7. Стратегическата цел – подобряване на живота и благосъстоянието на гражданите е възможна само ако се ускори процесът на цялостната модернизация на Република България –  икономиката и инфраструктурата,образованието,здравеопазването,науката и културата.Могъщ благоприятствуващ фактор за това е членството ни в Европейския съюз,в разработката и реализирането на неговите програми с всички права и задължения и активното и добро взаимодействие с другите страни и народи.

Отечественият съюз,като последователен носител и защитник на идеите на гражданското общество, на патриотичните устои на държавата и социалната защита на хората ,предлага във времето на глобална криза и промени в света да застанем под трицветния флаг на България и мощно да извикаме на висок глас  девиза на обединена Европа:

“РАЗЛИЧНИ,НО ВСИЧКИ ЗАЕДНО!”

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

Общо събрание на Отечествения Съюз

7 септември 2014 година, София